Jak obliczyć odchylenie standardowe w Excelu

Odchylenie standardowe to z miara zmienności zbioru obserwacji wokół jego średniej arytmetycznej. Innymi słowy w pewnych dziedzinach można również traktować je jako odchylanie od wartości oczekiwanej. Dla zbioru obserwacji takimi jak oceny w klasie możemy powiedzieć czy poziom jest równomierny, czy może mamy duże dysproporcje pomiędzy uczniami. Natomiast w przypadku inwestora analizujące historyczne stopy zwrotów dla danej spółki odchylenie będzie dodatkową miarą ryzyka, ponieważ pozwoli do pewnego stopnia ocenić jaki może być poziom wahań, a nie każdy jest gotowy na drastyczne spadki, nawet jeśli będą one równoważone w przyszłości.

Statystycznie można rzecz, że odchylenie standardowe pozwala rzucić światło na poziom rozproszenia populacji lub próbki z obserwacji, w zależności o jakim odchyleniu mówimy. To pierwsze dotyczy całego zbioru – mamy komplet danych. To drugie stanowi jedynie próbkę, fragment informacji. Czyli jest formą przybliżenia. Ponadto odchylenie jest mierzone tą samą miarą co obserwacje, których dotyczy. Czyli jak mówimy o notowaniach to będą to najpewniej złotówki, a jeśli temperatura to pewnie stopnie Celsjusza.

Wzór na odchylenie standardowe

Jak należy liczyć odchylenie standardowe ? Na początek będziemy potrzebować średniej arytmetycznej, czyli w skrócie sumy wartości podzielonej przez ilość.

średnia arytmetyczna - wzór
Średnia arytmetyczna populacji

,gdzie

  • μ – średnia arytmetyczna populacji
  • xi – dana obserwacja
  • N – liczba obserwacji

Będzie ona potrzebna aby policzyć jaka jest różnica między średnią, a daną obserwacją, dla każdej obserwacji i kolejno zsumować te wartości podniesione do drugiej potęgi.

Suma odchyleń od średniej

Tę wartość należy kolejno podzielić przez liczbę obserwacji oraz spierwiastkować.

Odchylenie standardowe populacji - wzór
Odchylenie standardowe populacji

Kalkulacja wprost ze wzoru

Idąc dalej powyższymi krokami możemy policzyć odchylenie standardowe dla wybranych wartości, przy czym zakładamy, że jest to cała populacja. Wtedy kalkulacja dla 10 obserwacji może wyglądać jak niżej:

Przykładowa kalkulacja odchylenia

Można przyjąć, że dla zadanych danych odchylenie standardowe sugeruje rozproszenie danych na poziomie 2,12. Dla porównania, gdyby obserwacje były równe to odchylenie byłoby zerowe.

Dla obserwacji zbliżonych odchylenie będzie niewielkie.

kalkulacja ze zbliżonymi obserwacjami
Wartość odchylenia maleje dla obserwacji o zbliżonych wartościach

W przypadku wartości bardziej zróżnicowanych będzie większe

kalkulacja z rozproszonymi obserwacjami
Odchylenie rośnie wraz z poziomem rozproszenia

Kalkulacja poprzez wbudowane formuły

Excel zawiera własne funkcje do kalkulacji odchylenia standardowego. Przykład powyższy można przeliczyć również formułą =ODCH.STAND.POPUL(A2:A11)

Dodatkowo Excel oferuje inne formuły. Powyższa pomija wartości logiczne i tekstowe ale jest jeszcze funkcja:

=ODCH.STANDARD.POPUL.A() – działa analogicznie do formuły powyżej ale dodatkowo uwzględnia wartości logiczne oraz tekstowe. Przy czym tekstowe i wartość fałsz są traktowane jako 0, natomiast prawda jako 1.

Różnicę w ich działaniu możemy przedstawić w poniższy sposób.

zestawienie funkcji odch.standard.popul
Zestawienie wariantów funkcji odch.standard.popul

Do tego dochodzą funkcje, które działają analogicznie jak wyżej ale dotyczą odchylenie standardowego ale liczonego z próbki.

=ODCH.STANDARD.PRÓBKI()

=ODCH.STANDARDOWE.A()

Główna różnica jest oczywista – jedna miara jest liczona na całej populacji a druga na próbce, i cała reszta konsekwencji, która za tym idzie.

Jeśli chodzi o różnice w sposobie kalkulacji to jedna zasadnicza jest taka, że w mianowniku, gdzie podajemy liczbę obserwacji, w przypadku próbki interesuje nas liczba obserwacji w próbce pomniejszona on 1.

Odchylenie standardowe próbki - wzór
Odchylenie standardowe próbki

,gdzie

  • s – odchylenie standardowe próbki
  • n – liczebność  próbki
  • x̄ – średnia arytmetyczna próbki

W odniesieniu do naszego przykładu, zestawienie mogłoby być następujące.

zestawienie funkcji odch.standard.próbki
Zestawienie wariantów funkcji odch.standard.próbki

Konkluzja

W Excelu odchylenie standardowe możemy policzyć zarówno wprost na podstawie wzoru jak również wykorzystać jedną z istniejących formuł.

Miara odchylenia jest jedną z powszechnie wykorzystywanych miar zmienności w prawdziwym życiu. Z przykładowych zastosowań możemy wymienić:

  • Określanie poziomu ryzyka w branży ubezpieczeniowej.
  • Ustalanie przewidywanego poziomu zmian pogodowych na danym obszarze.
  • Wcześniej wspomniane kalkulowanie zmienności stóp zwrotu w branży finansowej.
  • Przybliżanie zakresu wahań cen na rynku nieruchomości.

Dodaj komentarz